Polska flaga na placu
Ciekawostki, Prawo

Kto to jest premier w Rządzie Polskim? Jakie funkcje pełni premier za granicą, przykłady?

Premier w Polsce nazywany Prezesem Rady Ministrów to osoba znajdująca się na jednym z najwyższych szczebli władzy w Rządzie RP. Czym właściwie się on zajmuje? Jakie ma uprawnienia i funkcje premiera?

Kim jest premier w Rządzie RP?

Stanowisko premiera to jedno w najwyższych stołków, jakie można zdobyć w organach administracji rządowej. Jest on przewodniczącym Rady Ministrów, usytuowanym we władzy wykonawczej, a także posiada własne zadania oraz kompetencje. Jednym słowem, premier to jednoosobowy organ administracji krajowej. Wybierany jest przez Prezydenta RP i to on w pierwszej kolejności powołuje nowy skład Rady Ministrów.

Jakie są kompetencje premiera?

Posada premiera wiąże się z licznymi kompetencjami, przez co nierzadko mówi się, że ma on więcej władzy niż sam prezydent. Przede wszystkim reprezentuje on Radę Ministrów, kieruje jej pracami, wydaje rozporządzenia i zapewnia wykonywanie jej polityki, określając także sposoby działania oraz koordynuje i kontroluje prace członków rady. Dodatkowo sprawuje również nadzór na samorządami terytorialnymi, jest zwierzchnikiem służbowym administracji rządowej oraz korpusu służby cywilnej. Wymienione wyżej kompetencje są tymi, które wynikają tylko z samej konstytucji.

Zadania premiera określają także ustawy. Według nich odpowiada on za powoływanie i odwoływanie podsekretarzy stanu, kierowników i ich zastępców w niektórych urzędach centralnych oraz wojewodów, także kierując ich działaniami i sprawując nad nimi nadzór. Do jego uprawnień zalicza się też między innymi rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między ministrami.

Jaka jest odpowiedzialność Prezesa Rady Ministrów?

Zarówno premier, jak i inni ministrowie, podlegają także odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Może się tak stać, w momencie, gdy dojdzie do naruszenia konstytucji lub innych ustaw oraz w wyniku popełnienia przestępstw w związku z pełnioną funkcją. Postawienie premiera przed Trybunałem możliwe jest przez Sejm na wniosek Prezydenta lub co najmniej 115 posłów z większością 3/5 głosów.

Czym zajmuje się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest urzędem, który obsługującym działania merytoryczne, prawne, biurowe i organizacyjne Rady, Premiera, wiceprezesów, komitetów RM i innych. Do zadań głównych zalicza się tu koordynację współdziałania Rady z Sejmem, Senatem, Prezydentem i innymi organami władzy centralnej. Dodatkowo kontroluje realizację zadań wskazanych przez Prezesa, zajmuje się obsługą prawną i informacyjną oraz wydaje Dziennik Ustaw RP i Monitor, Dziennik Urzędowy RP.

Jakie funkcje pełni premier za granicą?

Ani Konstytucja, ani żadna ustawa i rozporządzenie nie określają funkcji i uprawnień Prezesa Rady Ministrów w stosunkach międzynarodowych. Jako zwierzchnik Rządu RP może być reprezentantem kraju. Odpowiada jednak za wydanie rozporządzenia związanego z zadaniami i kompetencjami oraz szczegółowym zakresem działania Ministra Spraw Zagranicznych, który razem z Premierem i Prezydentem wspólnie ustalają i realizują kwestie polityki zagranicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.