jakie dokumenty do 500+
Prawo

Jakie dokumenty do 500+? Lista

Rządowy Program Rodzina 500 plus od 1 lipca 2019 rozszerzył zasady przyznawania środków w ramach finansowego wsparcia rodzin. Zgodnie z założeniami ustawodawcy pieniądze może otrzymać każde dziecko niezależnie od kryteriów dochodowych rodziców. Co zrobić, aby uzyskać świadczenie i jakie dokumenty są potrzebne do 500+?

Dla kogo 500+?

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje rodzicom na każde wychowywane dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, bez znaczenia pozostaje ilość dzieci w rodzinie oraz dochód przypadający na jej członka. Pieniądze w kwocie 500 zł miesięcznie mogą otrzymać zarówno rodzice jak i opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni.

Wsparcie dotyczy też rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz dzieci przebywających w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Gdzie złożyć wniosek o 500+?

Pieniądze w ramach programu 500+ uruchamiane są na wniosek złożony przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Wniosek można złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie gminy lub online. Składając formularz przez Internet mamy do wybory trzy sposoby:

  • bankowość elektroniczna
  • strona Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP.

Jakie dokumenty do 500+?

Pieniądze w ramach programu przyznawane są bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych przez rodzinę, nie jest potrzebny już żaden dokument potwierdzający kwotę przypadającą na jej członka. Formularz o świadczenie 500+ należy złożyć z wymaganymi dokumentami tylko w niektórych przypadkach.

Rodzice i opiekunowie składający wniosek o świadczenie 500+ wypełniają formularz, w którym muszą wskazać swoje dane osobowe jak data urodzenia, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, obywatelstwo oraz stan cywilny. Kolejne rubryki uzupełniane są o dane adresowe, numer telefonu oraz adres e-mail. Wypełniając pola formularza dotyczące dziecka uprawnionego do świadczenia należy wskazać jego imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL. Jeśli nie został nadany numer ewidencyjny należy podać serię i numer dokumentu, który potwierdza tożsamość dziecka. Jeśli rodzice nie pamiętają wszystkich danych mogą posiłkować się aktem urodzenia.

Składając wniosek w urzędzie należy okazać swój dokument tożsamości wraz ze zdjęciem.

Dodatkowe dokumenty potrzebne są kiedy wniosek o 500+ składa:

  • Karta pobytu – jeżeli wnioskuje cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski na podstawie zezwolenie na pobyt czasowy.
  • Odpis orzeczenia sądu, na podstawie którego dziecko przebywa pod opieką naprzemienną – dotyczy rodziców, którzy sprawują opiekę w ten sposób.
  • Orzeczenie sądu w sprawie ustalenia opiekuna prawnego – dotyczy dziecka objętego opieką prawną.
  • Odpis prawomocnego wyroku sądu dotyczącego rozwodu lub separacji rodziców.
  • Odpis prawomocnego postanowienia sądowego orzekającego przysposobienie małoletniego lub zaświadczenie sądu bądź ośrodka adopcyjnego o aktualnym postępowaniu w tej sprawie – dotyczy dziecka, wobec którego przebiega procedura adopcyjna lub dziecka przysposobionego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.